Om innleveringen

Selve innleveringen er et ganske stort skritt å ta, særlig fordi bordet fanger – et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig vurdert. Rettelser av formelle feil er lov, men da må man levere inn en oversikt over rettingene til fakultetet senest en måned før disputasen. Denne erratalisten blir så oversendt til komiteen som ved dens leder meddeler om komiteen godtar rettelsene.

Når verket er levert kan du ta deg en velfortjent pust i bakken - det tar vanligvis noen måneder før det skjer noe mer.

Hva skal du levere inn?

Du skal innsende en søknad om å få fremstille deg for doktorgradsprøven, vedlagt 4 eksemplarer av avhandlingen. Søknaden skal inneholde en del obligatoriske opplysninger, og det er en rekke obligatoriske vedlegg til søknaden. Under informeres det om søknaden og vedleggene.

A) Søknad med vedlegg

 1. Søknadsbrev: I henhold til doktorgradsreglementet skal du innsende en søknad om å få arbeidet bedømt. Søknaden skriver du som et brev (det er intet søknadsskjema) som stiles til Det medisinske fakultet. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:
  • Ditt fulle navn og norske personnummer (11-sifret), hvilken grad du har (cand.med. burde lyde kjent), og hvilken doktorgrad du søker om å fremstille deg for: ph.d., dr.med. eller dr.philos (se forklaring i avsnittet om grad* under).
  • En kort (i et avsnitt på ca. 5 linjer) beskrivelse av avhandlingens tematikk.
  • Opplysning om hvem som har vært dine veiledere. Både hoved- og biveiledere (navn, tittel, adresse).
  • En kort presisering av hvor arbeidet med avhandlingen er utført. Her oppgir du din arbeidsplass under arbeidet med avhandlingen, hvilke steder ditt materiale (pasientdata, prøver etc.) er hentet fra, hvor du har gjennomført laboratoriearbeid etc. Samarbeidende institusjoner oppgis.
  • Avslutt med et avsnitt med kontaktopplysninger: Oppgi jobb- og privatadresse, alle arbeids- og privattelefonnumre (inkludert mobil-tlf.), e-postadresser og faksnummer til jobb. Jo mer kontaktinformasjon du gir, jo bedre, for da blir det lettere for saksbehandleren ved Fakultetet å komme i kontakt med deg, blant annet når bedømmelseskomiteens innstilling omsider har innkommet!
  • *Om grad: Hvis du er tatt opp ved doktorgradsprogrammet før 11.10.2002, kan du velge de gamle gradsbetegnelsene dr.med./dr.philos. hvis du disputerer innen sommeren 2008. Er du tatt opp som doktorgradskandidat etter denne datoen kan du kun fremstilles for ph.d.-graden. Det er uansett forskrift og programplan for graden ph.d. som gjelder for vurdering og praktisk gjennomføring. Vær også klar over at dette kun er en overgangsordning: Fra høsten 2008 er det uansett kun mulig å fremstille seg for ph.d.- graden.
 2. Bekreftelse på at opplæringsdelen på 30 studiepoeng er gjennomført. Når du og veielederen din anser forskerutdanningen som fullført,sender du inn dokumentasjonen på gjennomført utdanning til fakultetet, som, dersom den gjennomførte opplæringsplanen godkjennes, sender deg et offisielt godkjenningsbrev.
 3. Medforfatterskjema med erklæring om kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. Må signeres av alle medforfatterne. Skjema kan lastes ned fra fakultetets egne hjemmesider: http://www.med.uio.no/forskning/phd/vedlegg/medforfatterskjema.pdf

B) Kopi av avhandlingen i 4 eksemplarer. Spiralinnbinding er enkelt å gjøre selv. Innbindingen bør inneholde en forside, sammendrag, alle manuskriptene separert med skilleark i ulike farger. Husk at det ikke er vanlig å ha med ”Acknowledgements/forord” ved innlevering – det føyer du til senere.

C) Skjema vedrørende forslag til bedømmelseskomité. Skjemaet utfylles og undertegnes av hovedveileder. All informasjon til veileder gis på: http://www.med.uio.no/forskning/phd/veileder/. Skjemaet lastes ned fra: http://www.med.uio.no/forskning/phd/vedlegg/bedommelseskomite_drgrad.pdf. (Skjemaet er lagt ut for skjermutfylling. Det må utfylles elektronisk, ikke for hånd! NB: Pass her på at alle feltene kommer med på utskriften, inkludert grått felt for bestyrers anbefaling og dekani oppnevning). De som foreslås må allerede være forespurt av din hovedveileder og ha sagt seg villige til å ta på seg oppgaven. Komiteen skal sammensettes slik at begge kjønn, såfremt mulig, er representert. Er det en kvinnelig kandidat, er kravet om kvinnelig komitémedlem absolutt. I tillegg må minst ett av medlemmene være uten tilknytning til Universitetet i Oslo og minst ett av medlemmene, såfremt mulig, være utenlandsk. Alle medlemmene må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Fakultetet legger stor vekt på at de foreslåtte medlemmene ikke er inhabile i sitt forhold til doktoranden. Dette omfatter bl.a. personer som er/har vært medforfattere eller har samarbeidet med doktoranden på andre måter. Dekanus og fakultetet vurderer habiliteten i hvert enkelt tilfelle.

- og hvor?

Denne pent innpakkede papirbunken skal sendes til Det medisinske fakultet, Seksjon for forskerutdanning og doktorgrader, Postboks 1078, Blindern, 0316 Oslo og stiles til kontaktpersonen for den aktuelle fakultetsdivisjonen:

- Seksjonssjef

 • Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus
 • Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus
 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
 • Institutt for psykiatri
 • Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital
 • Institutt for medisinske basalfag
 • Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
 • Institutt for helseledelse og helseøkonomi
 • Fakultetsdivisjon Rikshospitalet
 • Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus
 • Kvalitetssikring av søknader om opptak til ph.d.-programmet
 • Søknader om forlengelse

Hvis du holder til i nærheten, er det raskest, tryggest og hyggeligst å levere det personlig. (Hvis noen anbefaler deg å kle deg pent fordi det seremonielle i forbindelse med innleveringen forutsetter et visst antrekk, så er du i ferd med å føye deg inn i rekken av de som er blitt lurt med dette.)

- og når?

Det er lurt å vente til du er helt ferdig. Det er også vanlig å vente til alle artikler er akseptert, selv om det ikke er noe formelt krav om dette. Søknadene vurderes fortløpende, og du behøver ikke følge med på fakultetets møteplan e.l.

Straks bedømmelseskomiteen er oppnevnt, vil Fakultetet sende en pakke med ytterligere informasjon til doktoranden.


Neste side Om saksgangen

Webmaster Vidar, IEMF