Om saksgangen

1. Seksjon for forskerutdanning og doktorgrader ved Det medisinske fakultets sekretariat mottar arbeidet ditt, og kontrollerer at alle opplysninger i og vedlegg til søknaden er med. Søknaden sendes så divisjons/instituttleder, som anbefaler komiteen. Saken blir deretter returnert Fakultetet, hvor dekanus fortløpende vurderer og eventuelt godkjenner komiteer. Først og fremst legges formelle kriterier til grunn for vedtaket, f.eks. hvorvidt det er dokumentert at arbeidet er selvstendig utført. Dersom det er innsigelser til bedømmelseskomitéforslaget, bes veileder om å innsende nytt forslag, eller fakultetet oppnevner andre komitémedlemmer.

Fakultetet sender ett eksemplar av avhandlingen til hvert av medlemmene i bedømmelseskomiteen, med et følgebrev som gir praktiske opplysninger om forløpet av vurderingen. Vedlagt er kopi av doktorgradskandidatens søknad med alle vedlegg. Kopi av følgebrevet sendes doktoranden.

2. Komiteen

Bedømmelseskomiteens vurdering av arbeidet skal normalt foreligge innen 3 måneder etter at komiteen mottok avhandlingen (feriemåneden juli ikke medregnet). Etter en kortere eller lengre latensperiode, og ditto periode med hardt arbeid, enes komiteens medlemmer om en felles uttalelse, eventuelt en uttalelse som viser flere syn hvis komiteen er splittet. Denne uttalelsen, som i tillegg til en generell vurdering inneholder en mer eller mindre detaljert vurdering av hver enkelt artikkel og sammendraget, munner ut i hvorvidt arbeidet finnes verdig å forsvares for den medisinske doktorgrad/graden ph.d. /graden dr.philos.

Det som er nytt er at bedømmelseskomiteen innen 2 mnd etter at de har mottatt avhandlingen kan anbefale en omarbeiding av avhandlingen uten at dette regnes som underkjennelse. Du må da senest 6 måneder etter at du er meddelt komiteens anbefaling sende inn den omarbeidede avhandlingen til ny bedømmelse. Så har komiteen nye 3 måneder på seg til å komme med endelig innstilling. Kjedelig, men slik er det.

Kandidaten og veilederne skal ikke under noen omstendighet kontakte bedømmelseskomiteens medlemmer mens vurderingsarbeidet pågår. Dersom det oppstår forsinkelser i bedømmelsen er bedømmelseskomiteens leder pålagt å informere Fakultetet ved saksbehandler om dette, som igjen informerer doktorgradskandidaten. Bedømmelseskomiteen, som i praksis også er prøveforelesningskomité, har oppgaven å foreslå oppgitt emne for prøveforelesningen. Dette sendes til Fakultetet sammen med innstillingen. (Fakultetet ved saksbehandler oppgir deretter emnet til doktoranden 10 arbeidsdager før prøveforelesningen).

3,4,5 - og tilbake igjen

Komiteen sender sin endelige innstilling til Fakultetet, sammen med komiteens forslag til hvem som skal være henholdsvis 1. og 2. opponent. Doktoranden vil få kopi av innstillingen og har frist på to uker for eventuelle kommentarer til denne. Innstillingen sendes så til Det medisinske fakultet v/ dekanus til eventuell godkjenning.

Dersom komiteen har funnet arbeidet verdig for et offentlig forsvar, og Fakultetet har sluttet seg til dette, er det nå doktoranden som har fått ballen tilbake i fanget.


Neste side Nye oppgaver

Webmaster Vidar, IEMF