Nye oppgaver

Offentliggjøring av doktoravhandling

Avhandlingen må være offentlig tilgjengelig senest 2 uker før disputasen holdes. Ferdig trykket avhandling skal innleveres i 60 eksemplarer til Fakultetet ved saksbehandler.

I ventetiden på komiteens vurdering vil man ofte ha fått på trykk flere av artiklene, og man kan lage ferdig en trykkeklar versjon. Avhandlingen må offentliggjøres i den form som den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer. (Rettelser av formelle feil er lov, jamfør forskriftens § 7.6). Manus kan erstattes med ferdig trykte artikkelutgaver dersom disse foreligger og kun inneholder formelle rettelser i forhold til den versjonen som ble innsendt til bedømmelse.

Informasjonsmateriell som må sendes til Fakultetet

Kandidaten skal, senest en måned før disputasen, innsende til Fakultetet to kortfattede sammendrag i elektronisk form, et på engelsk og et på norsk, sammen med personlige data (i et utfylt personalia-skjema). Fakultetet sender blant annet dette til Informasjonsavdelingen ved UiO, som bruker det som utgangspunkt for å utforme en pressemelding. Det bør skrives med tanke på legfolks interesser og kunnskap, selv om det blir lett omskrevet av Universitetets informasjonsavdeling før utsendelse. De ønsker også tilsendt et elektronisk bilde av deg i jpg.-format til pressemeldingen, selv om en del slike bilder blir refusert på vei ut til massemediene (denne ublide om enn helt ikke uventede skjebne rammet bl.a. undertegnede).

Tidsskrift for Den norske lægeforening har en ny nettside om norske doktoravhandlinger med lenke til alle presentasjoner i Tidsskriftet, samt til universitetenes nettsider med doktorgradsoversikter. Informasjon om nye doktorgrader sendes til Tidsskriftet fra Fakultetet. Doktorandene skal derfor ikke selv sende inn sammendrag av sin avhandling til Tidsskriftet.

NB: Fakultetet har utarbeidet et eget infoskriv med mal og retningslinjer for utarbeidelse av norsk/engelsk sammendrag, som tilsendes alle doktorander som har innsendt avhandlingen til bedømmelse.


Neste side Om avhandlingen

Webmaster Vidar, IEMF