Om avhandlingen

De fleste venter med å trykke opp avhandlingen til de har en rimelig følelse av at det bærer mot godkjenning, men den trykkeferdige originalen kan jo gjøres ferdig i god tid. Tidligere var det vanlig at man hadde store mengder særtrykk som ble bundet inn sammen med sammendraget, men nå skrives stort sett manuskriptet til sammendraget ferdig for seg, som så leveres sammen med ett eksemplar av hver artikkel som offsetoriginaler til trykkeriet. De fleste artiklene vil finnes i pdf-format fra publiserende tidsskrift, og dette er det enkleste å håndtere for trykkeriet.

Foran sammendraget må du ha en innholdsfortegnelse og et forord. Forordet bør inneholde velformulerte takksigelser til dem som slike fortjener. ”Ingen nevnt, ingen glemt” gjelder ikke her, snarere ”jo flere jo bedre”. Legg gjerne litt arbeid i dette, delvis fordi mange faktisk HAR bidratt med både tid og krefter, delvis fordi en stor del av lesermassen din vil konsentrere seg om denne delen av avhandlingen (like it or not).

Hvem skal trykke den?

Her står man fritt til å velge selv. Universitetet har inngått avtale om trykking med Unipub forlag, som er Samskipnadens eget trykkeri på Blindern. Fakultetet oppfordrer derfor til at Unipub forlag benyttes. Disse trykker avhandlingen med standardisert forside fra UiO, som må brukes selv om andre forlag benyttes.

Ring Unipub og spør om hvordan de vil ha dine filer, eventuelt avtal i god tid på forhånd en time for nærmere informasjon, slik at du kan forberede det datatekniske.

Alle doktoravhandlinger skal trykkes med et serienummer som angir nr. på utgitte doktorgrader fra Det medisinske fakultet. Trykker du ved Unipub, påføres dette automatisk. Ved bruk av andre forlag må man kontakte saksbehandler for å få et slikt nummer.

Og hvor mye koster det?

Det kommer naturligvis an på hvor det gjøres og ikke minst antall eksemplarer. 150 stk kan fort bli litt snaut, mens 200 holder vel for de fleste formål. For de 60 obligatoriske eksemplarene ligger prisen på mellom 6000 og 10000.

Husk at trykking av doktorgradsarbeid er fritatt for merverdiavgift, i henhold til MVA-lovens § 16, 1. ledd nr. 7. Forutsetningene er i følge Oslo fylkesskattekontor (jan.91) at man står som personlig utgiver, og at opplaget deles ut gratis. Trykkeriet kan disse reglene.

Å jaså?

Trykkeriutgifter er trolig fradragsberettiget hvis du må dekke det selv, men mange vil ha anledning til å få dekket iallfall store deler av beløpet via den enheten som arbeidet utgår fra. Tidligere ytet NFR inntil kr 5000 til dette formål nærmest pro forma, men dette gjelder nå bare NFR-stipendiater.

ISBN-nummer, sier du?

I tillegg til serienummeret skal alle avhandlinger ha et ISBN-nummer. Dette nummeret blir delt ut til kandidatene fra Fakultetet.

Nummeret skal trykkes på baksiden av tittelbladet og nederst på baksiden av publikasjonen.

Om copyright

Avhandlingen er automatisk copyrightet i Norge. Dette gjelder imidlertid ikke utenlands, så hvis du har grunn til å tro at arbeidet ditt kan bli kopiert opp i andre land bør du føre på et "©" under ISBN-nummeret (det skader ikke).

Og hvem vil ha den?

Fakultetet skal ha 60 stk, som sendes og utdeles til en rekke personer og institusjoner: Bedømmelseskomitémedlemmene får straks et eksemplar hver, og disputasleder (se beskrivelse av hans rolle i avsnittet under) får også et. Den medisinske avdelingen ved en rekke norske universitetsbiblioteker får et eksemplar, og Nasjonalbiblioteket ber om 7 eksemplarer. Interesserte som henvender seg til Fakultetet i tiden før disputasen får også tilsendt et eksemplar. Det som da er igjen, legges til utdeling på disputasen (du tar med deg restopplaget fra disputaslokalet, men det er ofte ikke så stort).

Det er trolig et godt råd å drive en viss aktiv distribusjon i forkant av og like etter disputasen - interessen er størst (minst liten) da, og du reduserer risikoen for å bli sittende med et altfor pinlig stort restopplag når støvet legger seg.


Neste side Om prøveforelesning og disputas

Webmaster Vidar, IEMF