Om prøveforelesning og disputas

Det er altså du, i samarbeid med Fakultetet, som står ansvarlig for disse arrangementene. Erfaringsmessig er det lurt å orientere seg litt på forhånd, særlig med tanke på lokaler, slik at du ikke plutselig står uten noe ledig lokale den ene dagen det passet for alle i komiteen (husk at slike komitémedlemmer notorisk er travle folk). Men dersom du ønsker å forhåndsreservere lokalene før bedømmelseskomiteens innstilling er godkjent av Fakultetet, så bør du vite at dette er på egen regning og risiko.

Avtalefestet permisjon

Jeg er litt usikker på om dette punktet passet så godt akkurat her, men uansett: Et tips kan være å søke arbeidsgiver om 10 dagers velferdspermisjon med lønn for å forberede disputasen – og det trenger du! Man har ikke krav på dette, men ofte kan det være i arbeidsgivers interesse å bidra med gunstige betingelser, og sedvane vil tale til din fordel. Husk å søke om dette så fort tidspunkt for disputasen er fastsatt.

Disputasleder

Dekan eller den denne bemyndiger – stedfortredende dekanus, eller sette-dekanus – leder prøveforelesningen og disputasen på vegne av Fakultetet.

Disputasleder skal ikke ha nær tilknytning til miljøet der doktorandens avhandling er utført. Det er Fakultetet som bestemmer hvem som skal lede disputasen, men du og veileder kan eventuelt komme med forslag.

Kunngjøring av prøveforelesninger og disputas

Dette er Fakultetets ansvar: Å innhente opplysninger, lage kunngjøringen, mangfoldiggjøre - og distribuere den. En forsøker å få til korrekturlesing ved doktoranden, og det er ofte lurt – flere par øyne ser bedre enn ett. Denne kunngjøringen blir deretter sendt viden omkring på Universitetet og beslektede institusjoner (ca 250 stk), 1-2 uker før disputasen.

Tid og sted for prøveforelesninger og disputas

Det er bedømmelseskomiteens ansvar å finne frem til en dato som passer for opponentene og deg selv (og helst veileder...). Forslag til datoer sendes til Fakultetet sammen med innstillingen. Etter at du har fått beskjed om at innstillingen er godkjent av Fakultetet, henvender du deg til de ansvarlige for rombookingen ved Fakultetet og finner et disputaslokale i samråd med dem.

Hvor skal det være?

Her er det faktisk også formelle krav. Disputasen må finne sted i lokaler tilhørende Universitetet i Oslo. Prøveforelesningen kan i tillegg finne sted i lokaler til samarbeidende institusjoner, dersom disse ligger i Oslo-området. Universitetets lokaler er gratis og det har også den opplagte fordelen at flere fra miljøet ser seg i stand til å møte opp.

Husk også at jo større lokale, jo tommere virker det hvis oppmøtet er moderat, ofte er det hyggeligere med et mindre lokale som er bedre fylt.

Rikshospitalet: Aktuelle lokaler er rødt, grønt og blått auditorium i underetasjen, sjeldnere Store auditorium. Auditoriene i Domus Medica (Store og Lille auditorium) kan også være aktuelle.

Universitetets Gamle Festsal (Karl Johansgate 47). Dette lokalet er imidlertid relativt populært, og du kan risikere at det er bortbestilt lang tid i forveien.

Ullevål Sykehus. Mest aktuelle lokaler er auditoriet på patologen, og Store auditorium i Midtblokken. (Auditoriet på patologen er litt mindre og litt koseligere enn Store aud.). Auditoriet ved Øyeavdelingen brukes også til disputaser.

Aker Sykehus: Kirurgisk auditorium. I praksis bare ledig om kvelden (fredag etter 1600) og på lørdager.

Når på dagen skal det være?

Her kan du komme med ønsker, men disse må jo også tilpasses de tilreisende opponentenes reisetid. Det er jo hyggelig hvis det kommer iallfall noen andre enn komiteen og mor og far og kone og barn, og derfor er kanskje tidlig ettermiddag på hverdager best egnet til prøveforelesningene. Mange starter prøveforelesningene kl. 15.15 eller der omkring, det vil si i tilslutning til arbeidstiden. Et ”etablert” starttidspunkt for disputasen er kl. 10.15. Andre tidspunkt kan velges dersom praktiske grunner tilsier det. Disputasen bør uansett starte tidlig på dagen da man ofte er litt mer opplagt enn utpå ettermiddagen. Mange bedømmelseskomiteer velger å ha prøveforelesning torsdag og disputas fredag formiddag. Man står selvfølgelig fritt til å velge andre ukedager, men søndag må ikke velges, da det aldri har vært disputert på søndag tidligere.

Hvem skal inviteres?

Vanligvis kreves ingen formelle invitasjoner til prøveforelesninger eller disputas, men det er fullt lovlig å drive reklame for arrangementet. Spesielt bør kanskje studentene oppfordres til å møte opp, iallfall til prøveforelesningen. Hvis du sender ut skriftlig invitasjon til en doktormiddag, kan det diskret nevnes der når prøveforelesninger og disputas avholdes. Invitasjon til middagen er blant de sterkeste virkemidlene for oppmøte også på prøveforelesning og disputas.

Hvem kommer ubedt?

Ofte ikke så mange som du kanskje hadde trodd, enda så spennende du synes emnet er. Bli ikke synlig skuffet, det har skjedd andre før deg. Men som så ofte ellers: Advertising is everything. Bruk litt tid og tape på å distribuere den glade nyhet med oppslag der travle folk ferdes.

Et par praktiske detaljer...

Sjekk at døren til disputaslokalet er åpen og salen tom for kaffekopper før arrangementene skal starte. Prøvekjøring av presentasjonen hører med, helst dagen før! Vær ute i god tid i tilfelle det skulle dukke opp problemer. Husk også at selv om andre kan ha et formelt ansvar for at ting er i orden, er det du som står der hvis noe klikker, bokstavelig talt.

Forelesning over oppgitt emne

Dette foreslås altså av komiteen, og doktoranden får oppgitt emnet 10 arbeidsdager før prøveforelesningen. (NB: Med 10 arbeidsdager menes alle virkedager, dvs. at lørdag og søndag og alle offisielle høytidsdager (som langfredag, 17. mai og 1. nyttårsdag) ikke medregnes. Hvis du ønsker å holde forelesningen på et annet språk enn det som er brukt i avhandlingen, må prøveforelesningskomiteen godkjenne dette. Dersom det kun er nordiske medlemmer av bedømmelseskomiteen holdes disputasen og prøveforelesningen vanligvis på norsk. Prøveforelesningen er først og fremst ment å være en prøve på at man kan lage og holde en studentforelesning. Både fra Universitetet sentralt og fra Det medisinske fakultet er det presisert at prøveforelesningen skal forsøkes holdt i en noe ledigere form enn tidligere, etter modell av studentundervisning. Dette betyr blant annet at det skal settes av litt tid etter prøveforelesningen til spørsmål og diskusjon fra salen. Tiden for prøveforelesningen skal være mellom 45-60 minutter, inkludert spørsmål. Det kan derfor lønne seg å legge seg på 45 min for å være på den sikre siden. Det å passe tiden er nemlig fortsatt viktig, inkludert presis oppstart og tilstrekkelig tid til spørsmål til slutt. Studentprofileringen gjelder også når den faglige listen legges. Tenk på hvem som sitter og hører på og hvilket utgangspunkt de har. Det er ikke noen katastrofe om du ikke får fortalt alt du har lært de siste 14 dagene.

Rent praktisk marsjerer man inn på slaget angitt klokkeslett i rekkefølge: Doktorand, 3. medlem av bedømmelseskomiteen, 2. og 1.-opponent og disputasleder til slutt. Disputasleder ønsker velkommen, introduserer doktoranden, og leder diskusjonen etterpå. Det er vanlig med spørsmål fra salen etter prøveforelesningen, men ikke underveis. Medlemmene av bedømmelseskomiteen kan stille spørsmål på lik linje med de øvrige tilhørerne. De skal imidlertid først og fremst vurdere kvaliteten på forestillingen. I etterkant skal de vurdere om dette holdt mål til den videre fremstillingen, det vil si forsvar av doktorgraden i neste omgang.

- og om disputasen

De praktiske foranstaltningene er de samme, bortsatt fra at det skal være grønn duk på bordene, gjerne en blomsterbukett (som du må ordne!), og at disputasleder har kappe.

Etter disputaslederens introduksjon innleder doktoranden med en 20 minutters presentasjon av arbeidet. Deretter følger 1.opponentens opposisjon, fulgt av 2.-opponentens. Dette kan organiseres og fordeles etter komiteens ønske, men ofte vil de to dele graden mellom seg, enten paper by paper, eller etter tema (for eksempel hvis det er en statistiker i komiteen). Opposisjon ex auditorio er både tillatt og ønskelig, selv om det fortsatt ikke er særlig vanlig. Eventuell opposisjon ex auditorio skjer mellom innleggene til første og annen opponent, eventuelt etter en pause mellom disse. (Man må da, før ordet blir gitt til 2. opponent, gi disputasleder beskjed om at man vil opponere). Etter 6 timer har doktoranden i følge reglementet rett til pause (!), men de fleste disputaser er ferdige i løpet av 3 timer – det er lenge nok å stå rett opp og ned det. Doktoranden får ordet til slutt, og bør da takke Universitetet v/ dekanus for å ha fått denne anledningen til å fremstille seg for doktorgradsprøven, og komiteen for det arbeidet de har gjort.

Det er ikke så dumt å møte opp på noen prøveforelesninger og disputaser før du skal i ilden selv. I tillegg til å se hvordan det praktisk foregår, kan du jo risikere å lære noe.


Neste side Om doktormiddagen

Webmaster Vidar, IEMF